images/products/nhacxua055.jpg zoom

Album MUDY WATER

đ

Thông tin chi tiết

 I'M READY 

LÀ ALBUM PHÒNG THU SỐ 13

BỞI MUDY WATER, MỘT NHẠC CÔNG KỲ CỰU ĐẾN TỪ CHICAGO

VÀ MỘT SỐ NHẠC CÔNG NỔI TIẾNG KHÁC:

ALBUM GỒM 12 CA KHÚC ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI YÊU THÍCH 

GIÁ: 650K/LP

 

Sản phẩm liên quan