images/products/8056_BST_ColeP_1000shop.jpg zoom

ĐĨA THAN The bassface swing trio

đ

Thông tin chi tiết

 LP The bassface swing trio
Tribute to Cole Porter
Giá: 800k
Một 1 LP hội tụ ba yếu tố: Mạnh mẽ- Nhạy cảm- Tài năng lớn!

 

Sản phẩm liên quan